Ga naar de inhoud

Blogs

Help, nieuwe regels voor zorg- en jeugdhulpaanbieders!

Zoals je ongetwijfeld weet, trad op 1 januari 2022 de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza), de Aanpassingswet Wtza, het Uitvoeringsbesluit Wtza en de Uitvoeringsregeling Wtza in werking. Deze wet- en regelgeving heeft nieuwe toetredingsregels voor zorg- en jeugdhulpaanbieders.

Daardoor verandert een aantal dingen voor startende en bestaande aanbieders en krijgen zij bijvoorbeeld te maken met een meldingsplicht. In dit artikel noem ik de belangrijkste veranderingen.

Het doel van de Wtza is het verbeteren van de kwaliteit van de zorg en jeugdhulp en van het toezicht daarop. Daarnaast wil de Wtza nieuwe zorg- en hulpaanbieders nog meer bewust maken van de regelgeving waaraan zij direct vanaf de start van de zorg- en hulpverlening moeten voldoen. Deze eisen zijn overigens niet alleen vastgelegd in de Wtza, maar ook vele andere zorgwetten.

Met de Wtza komen bijna alle zorgaanbieders en alle jeugdhulpaanbieders in beeld bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), met name voor het primaire proces van zorg- en hulpverlening. Het toezicht op financieel-administratieve en bedrijfseconomische processen wordt tevens een verantwoordelijkheid van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Voor wie geldt de Wtza?

Je bent zorgaanbieder in de zin van de Wtza als je een of meer van de volgende zorg- en hulpsoorten verleent:

  • Zvw-zorg (omschreven in de Zorgverzekeringswet);
  • Wlz-zorg (omschreven in de Wet langdurige zorg);
  • Jeugdhulp (omschreven in de Jeugdwet);
  • Andere zorg (alternatieve zorg en keuzehulp bij onbedoelde zwangerschap).

Overgangsperiode

Voor bestaande zorgaanbieders die eerder niet aan de eis hoefden te voldoen van de WTZi-toelating, intern toezicht of het afleggen van maatschappelijke verantwoording geldt een overgangsperiode. De duur en voorwaarden voor deze periode staan per onderdeel vermeld op toetredingzorgaanbieders.nl.

Kwaliteitscheck

Doe meteen bij het melden een kwaliteitscheck om te zien wat al op orde is en wat kan worden verbeterd. Met de kwaliteitscheck zie je welke voorschriften gelden voor de zorg en/of jeugdhulp. Je vindt de kwaliteitscheck op toetredingzorgaanbieders.nl/kwaliteitscheck.

Wat betekent de Wtza voor jou?

De Wtza kent vier onderdelen, afhankelijk van welke zorg of jeugdhulp wordt verleend.

1. Meldingsplicht
Voor nieuwe aanbieders geldt vanaf 1 januari 2022 een meldingsplicht voor alle nieuwe en voor bepaalde bestaande zorg- en jeugdhulpaanbieders (ook onderaannemers en zzp’ers).

Een bestaande zorg- of jeugdhulpaanbieder hoeft zich niet te melden als hij in het Landelijk Register Zorgaanbieders staat.

Nieuwe zorg- en jeugdhulpaanbieders moeten zich melden binnen drie maanden voor de start van de zorgverlening. De aanmelding gaat via toetredingzorgaanbieders.nl.

Uitgezonderd van de meldingsplicht zijn abortusklinieken, apotheken, ambulances, bloedvoorzieningen, GGD’en, forensische zorg en zorgaanbieders die uitsluitend zorgen voor vervoer, schoonhouden van woonruimte, maaltijdverzorging, mobiliteitshulpmiddelen, bevolkingsonderzoek, etc.

2. Vergunningsplicht
Instellingen voor medisch specialistische zorg én voor Zvw-/Wlz-zorginstellingen met meer dan tien zorgverleners (zoals beschreven in de Zvw of de Wlz) moeten een vergunning aanvragen bij het CIBG. Als een vergunning is vereist, moet er een intern toezichtsorgaan zijn die bestaat uit ten minste 3 personen. Dat geldt niet voor organisaties waar minder dan 10 (bij intramurale zorg) of 25 (bij uitsluitend extramurale zorg) zorgverleners werkzaam zijn.

Let op: statutaire bepalingen over het intern toezicht moeten voldoen aan de Wtza.

3. Financiële bedrijfsvoering
De Wtza schrijft voor dat je een transparante financiële bedrijfsvoering moet voeren.Je bent verplicht om voor 1 juni van elk jaar een jaarverantwoording over het voorafgaand kalenderjaar openbaar te maken. Dat doe je door deponering bij het CIBG via het platform DigiMV.

4. Jaarverantwoording
Ook moet je jaarlijks een jaarverantwoording indienen bij het CIBG. De verantwoording moet steeds voor 1 juni van het daarop volgende jaar openbaar worden gemaakt. De jaarverantwoording (jaarverslag en jaarrekening) dien je in op jaarverantwoordingzorg.nl met gebruikmaking van DigiMV. Hier vind je ook de brochure ‘Openbare jaarverantwoording zorgaanbieders’.

Een controleverklaring van de accountant is niet nodig bij onder andere een omzet van niet meer dan twaalf miljoen euro per jaar met uitzondering van de eventuele WNT-controleverklaring. Voor grote en middelgrote zorgaanbieders is een accountantsverklaring vereist, naast een bestuursverslag en een verslag van de interne toezichthouder.

Kwaliteitseisen

De Wtza kent een flink aantal kwaliteitseisen. Voor zorg- en jeugdhulpaanbieders gelden daarnaast ook nog kwaliteitseisen die zijn vastgelegd de Jeugdwet, de Wet langdurige zorg (Wlz), de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo), de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz), de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz) en vele andere zorgwetten.

Duizelt het je?

Ik kan me voorstellen dat het je duizelt. Er zijn zoveel wetten en regelingen van toepassing, dat je al gauw door de bomen het bos niet meer ziet.

Weet dan dat je bij Transmissie terecht kunt om je hierbij stap voor stap op weg te laten helpen, of je nu een startende of een bestaande zorg- of jeugdhulpaanbieder bent. Onze adviseurs zijn experts en kunnen je helpen met tal van handige instrumenten.

Neem gerust contact op met onze adviseurs voor een vrijblijvende kennismaking!

Auteur
Annemieke van der Horst
Adviseur en teammanager

Annemieke van der Horst is sterk in strategische communicatie in relatie tot fondsenwerving. Ze zet zich in voor zorgorganisaties, verenigingen en organisaties met een missie. Samen met klanten werkt ze aan communicatie die bijdraagt aan de realisering van de organisatiedoelen. En aan betere resultaten uit fondsenwerving natuurlijk.

Op de hoogte blijven?

1x per maand versturen wij een nieuwsbrief. Met zorg.

Geen zorgen. Wij versturen geen spam. Je ontvangt max. 1 mail per maand

Tijd voor de volgende versnelling?

Neem contact op